Drukuj

Regulamin Serwisu

Opublikowano w O serwisie I Love Krakow - www.ilovekrakow.info

Regulamin Serwisu ilovekrakow.info

I. Postanowienia ogólne

1.1.  Niniejszy Regulamin wyznacza zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.ilovekrakow.info.

1.2.  Poniższym pojęciom, pisanym wielką literą, nadaje się w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:

a) Regulamin - niniejszy regulamin serwisu internetowego www.ilovekrakow.info;

b) Serwis - serwis internetowy zlokalizowany pod adresem www.ilovekrakow.info, należący do Administratora;

c) Administrator - osoba fizyczna, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

d) Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu, jak również osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej;

e) Login - indywidualna, niepowtarzalna nazwa wybrana przez Użytkownika na potrzeby korzystania z  Serwisu w czasie zakładania Konta w Serwisie;

f) Konto - zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu, przypisanych zarejestrowanemu Użytkownikowi, za pomocą których korzysta on z pełni funkcjonalności Serwisu, dostępne po podaniu przypisanego do konta adresu e-mail i hasła;

g) Materiały - wszelkie materiały tekstowe, graficzne, audiowizualne, muzyczne i wszelkie inne treści zamieszczane lub udostępniane przez Użytkownika w Serwisie lub za pomocą Serwisu;

1.3.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

 

II. Korzystanie z Serwisu

2.1.  WSZYSTKIE USŁUGI SERWISU SĄ USŁUGAMI BEZPŁATNYMI. Administrator świadczy następujące darmowe usługi drogą elektroniczną:

a) prowadzi ogólnodostępny Serwis;

b) umożliwia umieszczanie przez Użytkowników posiadających Konto Materiałów w Serwisie oraz w przypadku materiałów pobieranych z zewnętrznych źródeł audiowizualnych lub filmowych umożliwia umieszczanie linków do takich Materiałów, umieszczonych w innych serwisach i na stronach internetowych, z wykorzystaniem hotlinków, w tym także znaczników HTML <embed>, zgodnie z postanowieniem pkt. 2.2 Regulaminu oraz zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami;

c) umożliwia Użytkownikom posiadającym Konto w Serwisie korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu

2.2.  Użytkownicy z chwilą publikacji materiałów bezpośrednio w serwisie ilovekrakow.info potwierdzają posiadanie przez nich praw lub licencji zezwalających do wszystkich materiałów, które publikują samodzielnie lub podają w formie przesyłki elektronicznej Administratorowi w celu opublikowania, przesyłając je na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Udostępnienie Materiałów z zewnętrznych źródeł, w tym materiałów audiowizualnych lub filmowych przy wykorzystaniu linków z zewnętrznych serwisów może odbywać się wyłącznie za zgodą ich autorów. (Serwisy takie jak youtube.com, video.com, itp, również zamieszczają informacje, że ich użytkownicy z chwilą publikacji materiałów w tych serwisach potwierdzili posiadanie przez nich praw do opublikowanych materiałów, co może oznaczać, że inni użytkownicy internetu mogą wykorzystywać je w ramach określonego dozwolonego użytku.)

2.3.  Każdy osoba posiadająca dostęp do Internetu może przeglądać zawartość Serwisu, z tym że prawo do zamieszczania w serwisie Materiałów lub udostępniania Materiałów za pośrednictwem Serwisu posiadają tylko dla Użytkownicy posiadający zarejestrowane Konto w Serwisie.

2.4.  Korzystanie z Serwisu, w tym założenie i posiadanie Konta, oraz zamieszczanie w serwisie materiałów jest bezpłatne.

2.5.  Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie systemu informatycznego umożliwiającego korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies, Javascript oraz programu Adobe Flash Player.

2.6.  W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania z Usługi jest umożliwienie instalacji plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są przez Usługodawcę dla celów identyfikacji Użytkownika w serwisie oraz dla celów statystycznych.

2.7.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przesłane do Administratora lub udostępnione za pomocą Serwisu Materiały, jak i za wysłane w celu realizacji usługi Administratorowi na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pomocą skrzynki poprzez stronę Facebooka https://www.facebook.com/ilovekrakow.info .

2.8.  W przypadku wystąpienia w stosunku do Administratora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw w związku z treściami lub Materiałami przesłanymi Administratorowi lub udostępnionymi przez Użytkownika za pomocą Serwisu, jest on zobowiązany pokryć w pełnej wysokości szkodę poniesioną przez Administratora w związku z tymi roszczeniami wraz z rzeczywistymi kosztami obsługi prawnej.

2.9.  Administrator informuje, że niedozwolone jest przesyłanie do Administratora, w ramach korzystania z Serwisu, treści mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów.

2.10.  Administrator informuje, że udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Materiały lub linki do Materiałów nie zostaną zamieszczone w Serwisie lub zostaną przez Administratora usunięte, jeżeli stanowią naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw majątkowych lub osobistych osób trzecich, w szczególności jeżeli:

a) zawierają treści obsceniczne lub wulgarne;

b) nawołują do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażają uczucia religijne lub kwestionują bezwyznaniowość;

c) propagują ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionują prawdę historyczną;

d) godzą w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;

e) naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne;

f) promują, zachęcają lub instruują w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phrecrackingu;

g) są spreparowane w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemu teleinformatycznego, za pomocą którego umożliwia się dostęp do Serwisu.

2.11.  Administrator informuje, że niedozwolone jest zamieszczanie, w ramach korzystania z Serwisu, treści mogących stanowić naruszenie prywatności osób trzecich lub utrudniających innym Użytkownikom normalne korzystanie z Serwisu, w szczególności:

a) zawierające dane osób trzecich w szczególności imię i nazwisko lub adres;

b) zawierających inne dane mogące stanowić naruszenie prywatności lub istotnych interesów osób trzecich, takich jak numer telefonu, numer karty płatniczej, adres e-mail.

2.12.  Administrator jest uprawniony do niezwłocznego usuwania z Serwisu Materiałów, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz prawa osób trzecich, w szczególności prawo autorskie i prawo do ochrony wizerunku.

2.13.  W Serwisie prowadzona jest działalność reklamowa, skierowana do jego Użytkowników.

2.14. Korzystanie z Serwisu, w tym założenie i posiadanie Konta, oraz zamieszczanie w serwisie materiałów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

III. Konto Użytkownika

3.1.  Korzystanie z pełni funkcjonalności Serwisu, w szczególności udostępniania za pośrednictwem Serwisu Materiałów, możliwe jest po zalogowaniu się do utworzonego przez Użytkownika Konta.

3.2.  Założenie Konta w Serwisie możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, umieszczonego na stronie http://ilovekrakow.info/pl/miasto-krakow/najciekawsze-miejsca-w-krakowie/atrakcje-miejsca,-kalendarium/users-component/registration-form.html w Serwisie. Utworzenie Konta w Serwisie oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem  i akceptację jego treści.

3.3.  Użytkownicy portalu społecznościowego Facebook mają możliwość utworzenia Konta połączonego z Facebookiem za pomocą opcji Connect with Facebook, umożliwiającej automatyczne logowanie się w Serwisie poprzez konto użytkownika portalu społecznościowego Facebook. Użytkownik wyraża wówczas zgodę na pobranie z portalu Facebook jego danych, koniecznych do utworzenia Konta w Serwisie.

3.4.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest zapewnienie Użytkownikowi przez Administratora dostępu do Konta i korzystania z funkcjonalności Serwisu, zawarta zostaje z chwilą aktywacji konta albo utworzenia konta połączonego z Facebookiem, o którym mowa w pkt. 3.3..  Aktywacja konta następuje po potwierdzeniu autentyczności adresu e-maila podanego w czasie rejestracji, poprzez klikniecie przez Użytkownika na link aktywacyjny wysłany na podany w czasie rejestracji adres e-mail. Umowa, o której mowa powyżej, ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta w Serwisie.

3.5.  Konto Użytkownika może zostać w każdej chwili usunięte na żądanie Użytkownika, skierowane do Administratora za pośrednictwem odpowiedniego formularza kontaktowego.

3.6.  Administrator ma prawo zablokować lub usunąć Konto Użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

IV. Odpowiedzialność Administratora

4.1.  Administrator dołoży starań, w celu zapewnienia aby korzystanie z Serwisu możliwe było dla użytkowników wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z Serwisu przy ich użyciu.

4.2.  Administrator zobowiązuje się dołożyć należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada z jego dostępność oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie.

4.3.  Administrator informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu nie wymaga uprzedniego ogłoszenia.

4.4.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, w szczególności spowodowane korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika lub innych Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.5.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, w szczególności wadliwego funkcjonowania systemu teleinformatycznego Użytkownika lub łączy internetowych lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.

4.6.  Administrator informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za treść Materiałów udostępnianych przez Użytkowników, w tym za treść Materiałów audiowizualnych lub filmowych, do których linki zamieszczane są w serwisie przez Użytkowników.

4.7.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania osób trzecich związane z nieuprawnionym wykorzystaniem Konta Użytkownika przez osobę trzecią.

4.8.  Osoby udostępniające Materiały za pośrednictwem Serwisu oświadczają , iż nie naruszają przez to praw autorskich ani innych praw osób trzecich, zatem osoba udostępniająca jest w pełni odpowiedzialna za przedmiotowe naruszenia. W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi do Administratora z roszczeniem dotyczącym udostępnionego materiału, udostępniający dany materiał zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z wszelkiej odpowiedzialności, ponosząc wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym regresową. Udostępnienie materiału po akceptacji niniejszego Regulaminu jest potwierdzeniem wszelkich zasad w nim ustanowionych.

4.9.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Materiały udostępnione przez siebie w Serwisie.

4.10. Użytkownicy udostępniający Materiały za pośrednictwem Serwisu wyrażają zgodę udostępnienie tych Materiałów Użytkownikom oraz innym osobom korzystającym z Internetu.

4.11. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim Materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.

V. Przetwarzanie danych osobowych

5.1.  Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 roku, przetwarzanych zgodnie z tą ustawą. Administrator oświadcza, że zbierane dane osobowe są niezbędne w celu świadczenia usług w ramach korzystania z Serwisu. Użytkownicy serwisu wyrażają zgodę na zbieranie danych osobowych i ich przetwarzanie w celu prawidłowego świadczenia usług. Administrator danych informuje, że Użytkownikom serwisu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązkowo zbierane są wyłącznie podstawowe dane : imię, nazwisko oraz adres e-mail, co oznacza, że Użytkownik nie ma obowiązku zamieszczania dodatkowych danych osobowych w swoim profilu. Dotyczy to osób fizycznych, bo w przypadku rejestrujących się firm i innych podmiotów prawnych należy podać oprócz danych osoby je reprezentującej także niezbędne dane dotyczące prowadzonej przez nią działalności. Dodatkowo Administrator może poprosić o zweryfikowanie wprowadzonych danych przez Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie.

VI. Reklamacje

6.1.  Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.2.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres korespondencyjny składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3.  Reklamacje rozpatrywane będą przez Administratora niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu.

6.4.  O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, lub listownie na adres podany w reklamacji.

6.5.  Wszelkie informacje o ewentualnych naruszeniach obowiązującego prawa, dobrych obyczajów lub praw majątkowych lub osobistych osób trzecich związanych z Materiałami zamieszczanymi w Serwisie należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą specjalnego formularza kontaktowego lub też po zalogowaniu, za pomocą specjalnego narzędzia raportowania - Report abuse/Zgłoś nadużycie, znajdującego się pod każdą ramką okna wyświetlającego Materiał filmowy.

VII. Zmiany Regulaminu

7.1.  Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać przez Administratora zmienione  w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Zmiany i informacje o zmianach będą publikowane w Serwisie.

7.2.  Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z zmianami Regulaminu niezwłocznie po ukazaniu się informacji o zmianie w Serwisie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, powinien powstrzymać się od logowania się do swojego Konta w Serwisie i niezwłocznie usunąć swoje Konto z Serwisu. Nieusunięcie Konta po powzięciu informacji o zmianie Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją zmiany Regulaminu.

VIII. Postanowienia końcowe

8.1.  Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

8.2.  Wszelkie spory wynikające dotyczące świadczenia usług przez Administratora lub w inny sposób wynikające z niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.